Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť prehľad o tom, ako spoločnosť Mafinn zhromažďuje a spracúva osobné údaje, a informuje vás o vašich právach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov, a ktorým sa ruší smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „GDPR“). Toto vyhlásenie je určené fyzickým osobám, ktoré sú kontaktované spoločnosťou Mafinn v rámci svojich marketingových aktivít, alebo tým, ktoré kontaktujú spoločnosť Mafinn a zverejňujú svoje osobné údaje z vlastnej iniciatívy, napr. pomocou online kontaktného formulára na webe Mafinn.
 

1. Kto sme
 

Jozo Peric, 239 Makarios Avenue, 3105 Limassol, Cyprus, (ďaľej len “Mafinn“) je vlastníkom a administrátorom webstránky, info@mafinn.sk, a tým aj správcom údajov pre účely tohto oznámenia o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, alebo chcete vedieť viac o spôsobe akým Mafinn nakladá s osobnými údajmi, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese info@mafinn.sk.

2. Zbieranie údajov
 

Mafinn zhromažďuje a spravuje najmä nasledovné údaje: 
 

  1. Meno a priezvisko

  2. E-mail a telefónne číslo

  3. Vzťah k podnikateľským činnostiam (riaditeľ/podobné postavenie v spoločnosti, živnostník atď.)

  4. Všeobecný záujem o kapitálové trhy alebo finančné produkty

 

3. Komu môže Maffin sprístupniť údaje
 

V rámci použitia vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely môžeme vaše informácie (s vaším výslovným súhlasom) zverejniť klientom Mafinn.
 

4. Používanie informácií 
 

Spoločnosť Mafinn bude používať, ukladať, spracovávať a spracovávať vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.
 

Vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať a spracúvať výslovne a konkrétne na účely, kvôli ktorým boli zhromaždené („obmedzenie účelu“), zatiaľ čo Mafinn musia vyžadovať iba informácie potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sú zhromažďované.
 

Vaše osobné údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
 

5. Spracúvanie vašich osobných údajov bez vášho súhlasu
 

Za určitých okolností môže Mafinn spracovať vaše údaje bez vášho súhlasu. Za najdôležitejšie situácie sa považujú: 
 

  1. Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy

  2. Mafinn musia spĺňať rôzne zákonné povinnosti a požiadavky (napr. daňové zákony atď.), ktoré sú dostatočným legitímnym základom pre spracovanie osobných údajov.

  3. Spracovanie je potrebné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje kontrolór alebo tretia strana, ktorej sa osobné údaje poskytujú, pod podmienkou, že tieto záujmy majú prednosť pred právami, záujmami a základnými slobodami osôb.  

 

6.  Spracúvanie vašich osobných údajov s vaším súhlasom
 

Ak spracovanie vašich osobných údajov nie je založené na vyššie uvedených dôvodoch („Spracúvanie vašich osobných údajov bez vášho súhlasu“), je to na základe vášho súhlasu. Súhlas sa poskytne slobodne, špecificky, informovane a jednoznačne, pokiaľ ide o vaše želania, ktoré vyjadrením alebo jasným kladným opatrením znamenajú súhlas so spracovaním.
 

Máte kedykoľvek právo tento súhlas odvolať kontaktovaním nás e-mailom na adrese info@mafinn.sk

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje
 

Mafinn neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako je potrebné.
 

Lehoty uchovávania sa určia s prihliadnutím na druh informácií ktoré sa zbierajú, a ich účel, za ktorým sa zhromažďujú, pričom sa zohľadňujú požiadavky platné pre danú situáciu a potreba zničiť zastarané, nepoužité informácie v čo najskoršom primeranom čase. Ak Mafinn spracúva vaše údaje na základe vášho súhlasu, vaše osobné údaje sa nebudú uchovávať dlhšie ako šesť mesiacov.
 

8. Správa vašich osobných údajov a ochranných opatrení
 

Spoločnosť Mafinn prijala všetky potrebné organizačné opatrenia, aby zabezpečila bezpečnosť vašich osobných údajov. Porušenie vášho súkromia považujeme za najvyššiu prioritu a Mafinn zlepší svoje vnútorné postupy tak, aby sa zabránila takejto udalosti.
 

Okrem toho uchovávame osobné informácie v kombinácii zabezpečeného počítačového úložiska, zabezpečených serverov a čas od času, ak sa to považuje za potrebné, ich uložíme do papierových súborov. Spoločnosť Mafinn podnikla všetky potrebné kroky na ochranu osobných údajov, ktoré uchováva, pred zneužitím, stratou, neoprávneným prístupom, úpravou alebo zverejnením.
 

Aj keď vynaložíme maximálne úsilie na ochranu vašich informácií, uznávama, že používanie internetu nie je úplne bezpečné, a preto nemôžeme zaručiť bezpečnosť alebo integritu akýchkoľvek osobných údajov prenesených od vás alebo vám cez internet.
 

9. Právo byť informovaný a právo na prístup
 

Ako fyzická osoba máte právo vyžadovať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, a získať kópiu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o vás máme. Okrem toho môžete tiež požiadať o zdôvodnenie držby týchto informácií. Ak požadujete ďalšie kópie, môžeme vám účtovať primeraný administratívny poplatok.
 

Ak chcete podať žiadosť, kontaktujte nás, overte svoju totožnosť a uveďte, aké informácie požadujete. Môžete nás kontaktovať e-mailom: info@mafinn.sk

10. Právo na vymazanie a právo na nápravu nepresných osobných údajov
 

Ak sú osobné informácie, ktoré o vás máme, nepresné alebo neúplné, máte právo na ich opravu. Môžete kedykoľvek informovať spoločnosť Mafinn o tom, že sa vaše informácie zmenili alebo si želáte, aby spoločnosť Mafinn vymazala informácie, ktoré o vás máme, alebo aby ste ich opravili, a to e-mailom na adrese info@mafinn.sk.Vaše informácie zmeníme, opravíme alebo vymažeme v súlade s vašimi pokynmi, s výnimkou prípadov, keď sme povinní uchovávať vaše informácie na regulačné alebo právne účely, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby alebo viesť príslušné obchodné záznamy.

 

11. Právo obmedziť spracovanie

 

Za určitých podmienok stanovených platnými právnymi predpismi máte právo požiadať, aby spoločnosť Mafinn obmedzila spracovanie vašich osobných údajov.

 

12. Právo na prenosnosť údajov
 

Máte právo požiadať, aby Mafinn preniesla údaje, ktoré sme zhromaždili, do inej organizácie alebo priamo k vám za určitých podmienok.
 

13. Právo namietať proti spracovaniu
 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

 

14. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Vo všeobecnosti sa o vás nerozhodujeme výlučne na základe automatizovaného procesu (napr. Prostredníctvom automatického profilovania), ktorý ovplyvňuje vašu schopnosť využívať služby alebo má na vás ďalší významný vplyv. Ak to však urobíme, máte právo byť informovaní o a môžete požiadať, aby ste sa nepodrobili takémuto rozhodnutiu, pokiaľ vám nedokážeme, že takéto rozhodnutie je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami.


15. Otázky

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, chcete získať prístup alebo zmeniť svoje informácie alebo máte sťažnosť, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zabezpečenia na našej webovej stránke, môžete nám poslať e-mail na adresu info@mafinn.sk

 

Navyše, ak nie ste spokojní s kvalitou služieb, ktoré sme vám poskytli v súvislosti so spracovaním osobných údajov, máte ako fyzická osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

 

16. Aktualizácia tohto oznámenia
 

Toto oznámenie sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Z tohto dôvodu vám odporúčame z času na čas vyhľadávať aktualizovanú verziu.
 

Dátum posledného preskúmania: 15.05.202